HISTORIE OBCE
 
 SIBŘINA
Nejstarší zmínka o obci pochází z roku 1197, kdy je jmenován první majitel Bertoldus de Zebrin a jeho dva synové Sezema a Heřman. Původní podoba jména byla (snad) Střiebřina a ta znamenala místo, kde bylo stříbro, srov. slova pastvina, slatina, březina ap.! to jméno se haplologií změnilo v Siebřina a to dále úžením v Síbřina.

Neznámou smlouvou získal před r. 1492 Sibřinu, poplužní dvůr a ostatní zboží majitel tvrze v Dřevčicích Václav Tluksa (Vrábský) z Vrábí. Od nich získala v roce 1578 Sibřinu Johanka Chodourová z Vrábí. Ta roku 1587 prodala sibřinský majetek Vilémovi staršímu Malovci z Malovic, jenž jej připojil ke Kolodějům. Ti  pak Sibřinu v r. 1589 postoupili Jaroslavu Smiřickému ze Smiřic a na Kostelci nad Černými Lesy.

Když po bělohorské bitvě musela ovdovělá majitelka Jičína Kateřina Slavatová jako nekatolička uprchnout ze země, ujal se správy Jičína a ostatních statků Smiřických Albrecht z Valdštejna, poručík jejího šíleného bratra Jindřicha Smiřického. Sám uplatnil sám své dědické nároky, protože jeho matka byla z rodu Smiřických a byl vyslyšen. Tím se stal majitelem jednoho z největších panství v Čechách. Budoucí generál císařského vojska Albrecht z Valdštejna však majetek rodu Smiřických dlouho nedržel, neboť jej bitvě na Bílé hoře prodal roku 1623 císařskému místodržícímu Karlu z Lichtenštejna, v jehož rodu se tento majetek udržel až do převratu ve 20. století.
 
Náves se zvoničkou v Sibřině, 60. léta 20. stol.
foto: archív obce Sibřina
Náves se zvoničkou v Sibřině, 60. léta 20. stol.
foto: archív obce Sibřina
 

 STUPICE

Obec Stupice je doložena písemně poprvé v nedatovaném formuláři pocházejícím zřejmě z konce 13. století, kdy patřila ovdovělé Kateřině Šeplerové a jejímu synovi Mikulášovi z Prahy. Ves podle záznamu zastavili pražskému měšťanu Matouši Chebskému. Někdy před r. 1489 byly Stupice připojeny ke kolodějskému panství. Další osudy obce jsou pak spojeny s rodem Smiřických a později s osudem uhřiněvského panství.

Jméno Stupice významově znamená ves lidí Stoupových.
 
Historický pohled obce Stupice
foto: archív
Sibřina: Od r. 1930 do zhruba do poloviny padesátých let byla Sibřina spojena s Novou Sibřinou, tj. východní částí Újezda n. Lesy. V této době byla vystavěna nová budova školy přibližně v polovině cesty mezi Sibřinou a Újezdem nad Lesy.

V roce 1964 došlo k přičlenění části obce Květnice (tzv. Nová Květnice, místní název Habeš) k Sibřině, k opětovnému oddělení došlo v r. 1990.

Stupice: Celé Stupice leží na rybnících, které se kdysi rozprostíraly až k Sibřině. Až do I. sv. války byly součástí Královic, poté byly do územní reformy v r. 1964 samostatné. Teprve v tomto roce byla Stupice připojena k obci Sibřina. I v současnosti však přetrvávají silné vztahy ke Kolodějům, kam vždy patřily farou a školou, dnes i dopravou.

Až do r. 1925, kdy se stal prezidentem Nejvyššího správního soudu, zde žil dr. Emil Hácha, často jej zde také navštěvoval T. G. Masaryk se synem Janem.

Historie školy v Sibřině:
Od r. 1930 do zhruba poloviny padesátých let byla Sibřina spojena s Novou Sibřinou, tj. východní částí Újezda nad Lesy. V této době byla vystavěna nová budova školy. Jelikož se spojené obce nedokázaly dohodnout, kde by měla budova školy stát, byla ve snaze neznevýhodnit žádnou část obce postavena na kopci v polích, přibližně v polovině cesty mezi Sibřinou a Újezdem nad Lesy.

Protože počet dětí neustále klesal, musela být tato pětitřídní škola v roce 1996 pro malý počet žáků uzavřena. V současnosti funguje pouze jako Mateřská škola. Školní děti nyní jezdí do Základní školy v Újezdě nad Lesy (Sibřina) a Kolodějích (Stupice).

V roce 2010 došlo k celkové rekonstrukci budovy MŠ, zvýšení počtu oddělení ze 3 na 4, rozšíření kapacity z 51 na 76 dětí a snížení ekologické náročnosti provozu.

© Obec Sibřina 1998-2013, 12.03.2013 02:31:46