Související dokumenty: 

  Zákon č.159/2006 Sb., o střetu zájmů

  Formulář žádosti
 
  Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
 

 

Informace k nahlížení do Registru oznámení obce SIBŘINA

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ukládá veřejným funkcionářům povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které veřejný funkcionář má. Tyto skutečnosti jsou veřejní funkcionáři povinni zveřejnit v registru oznámení, do kterého má každý právo bezplatně nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy.

Veřejnými funkcionáři v oblasti územní samosprávy se podle zákona o střetu zájmů rozumí členové zastupitelstva obce, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, nebo starosta obce a členové rady obce, kteří pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nejsou.

Zájemce o nahlédnutí do registru oznámení  musí učinit následující kroky:

1) navštívit osobně evidenční orgán, který  vede starosta obce nebo pověřený úředník obecního úřadu. 

2) vyplnit a předat evidenčnímu orgánu k ověření
písemnou žádost, která obsahuje

     a) jméno žadatele,
     b) příjmení žadatele,
     c) rodné číslo žadatele,
     d) místo trvalého pobytu žadatele,

3)  po ověření žádosti dle občanského průkazu bude žadateli umožněno nahlédnutí do registru oznámení (tyto údaje pak podle zákona nesmí sdělit žádné další osobě).

Podání žádosti:

Žádost se podává osobně v úředních hodinách v budově Obecního úřadu Obecní úřad Sibřina, 250 84 Sibřina
Na základě podané žádosti bude žadateli podle jeho výběru umožněno:

- nahlížení do registru v písemné podobě
Nahlížení do registru v písemné podobě je možné v úředních hodinách v budově
Obecního úřadu Sibřina, 250 84 Sibřina 15

Poučení:
Přestupku se dopustí ten, kdo:
- používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře,
- neoprávněně sdělí třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě.
Za přestupek lze uložit pokutu do výše 100 000 Kč.

Kontakt:
Obecní úřad Sibřina, 250 84 Sibřina
tel.: 281 970 692
e-mail:
obec.sibrina@sibrina.cz

© Obec Sibřina 1998-2013, 27.03.2013 23:42:02